Navigace

Obsah

Badatelský řád

V souladu s ustanovením paragrafu 9, odst. 1, písmeno g zákona č. 122/2000 Sb., o správě a ochraně sbírek muzejní povahy, v platném znění, vydáváme v zájmu zabezpečení sbírkových předmětů při jejich využívání ke studijním účelům tento badatelský řád.

BADATELSKÝ ŘÁD

Domu historie Přešticka
Třebízského 24, 334 01 Přeštice

 

ČLÁNEK 1

1.1. Studium muzejních sbírkových předmětů, fotodokumentace, písemných dokumentů a pomocného studijního materiálu je povoleno prezenčně pouze v Domě historie Přešticka v souladu s tímto badatelským řádem.

ČLÁNEK 2, MÍSTO PRO BADATELE

2.1. Místem pro badatele je kancelář Domu historie Přešticka, Třebízského 24, Přeštice 2.2. Do depozitáře ani jiných prostor muzea nemají badatelé přístup. Výjimku může povolit vedoucí muzea, a to na základě písemního „Povolení pro vstup do depozitáře“.

Povolení pro vstup do depozitáře

ČLÁNEK 3, BADATELSKÉ DNY A HODINY

Odpovědným odborným pracovníkem pro práci s badateli je vedoucí muzea a případě její nepřítomnosti dokumentátorka muzea.

Odborný pracovník je povinen:

ČLÁNEK 4, TOTOŽNOST BADATELE

Badatel je povinen prokázat odbornému pracovníkovi svou totožnost občanským průkazem, nebo platným cestovním pasem.

ČLÁNEK 5, EVIDENCE BADATELŮ

Základní evidencí badatelů je „Kniha badatelů“, kde uvede datum návštěvy, své jméno a příjmení a podpis a „Badatelský list“.

„Badatelský list“ čitelně vyplní badatel, kontrolu správnosti údajů provede odborný pracovník. Nový badatelský list vyplňuje vždy pro každý kalendářní rok, ve které studuje sbírkové předměty, a při každé změně účelu studia.

Badatelský list

ČLÁNEK 6, SBÍRKY

Sbírkami se rozumí veškeré sbírkové předměty Domu historie Přešticka.

Ke studijním účelům badatele nebudou poskytnuty:

Ke studijním účelům badatele budou poskytnuty:

Sbírkové předměty ke studiu budou badateli poskytnuty v co nejkratší lhůtě a v požadovaném rozsahu, s výjimkou sbírkových předmětů deponovaných mimo Dům historie Přešticka. Tyto sbírkové předměty budou pro badatele připraveny do 24 hodin.

ČLÁNEK 7, POVINNOSTI BADATELE

Prokázat účel svého studia čestným prohlášením

Řídit se pokyny odborného pracovníka.

Chovat se korektně

Při studiu nejíst a nepít.

Oznámit odbornému pracovníkovi s časovým předstihem požadavky na další sbírkové předměty.

Se sbírkovými předměty zacházet šetrně tak, aby nedošlo k jejich poškození, nezasahovat do systému jejich uspořádání, nic nevpisovat a mechanicky nepoškozovat.

Při zveřejnění výsledků studia respektovat prioritu odborného záznamu sbírkového předmětu a řádně uvést název – Dům historie Přešticka – s příslušným odkazem (viz článek 8.9. tohoto badatelského řádu).

Osobně předat nebo zaslat Domu historie Přešticka jeden výtisk publikace, ve které byly výsledky studia zveřejněny, nebo alespoň poskytnout bibliografický záznam, kde byly výsledky studia publikovány.

Používat informací získaných studiem sbírkových předmětů pouze k účelu uvedeném v badatelském listě.

Bere na vědomí, že nedodržení povinností, vymezených článkem 8, povede k okamžitému vyloučení badatele, písemnému zákazu dalšího studia, popř. uplatnění finanční náhrady za způsobené škody.

ČLÁNEK 8, POŘIZOVÁNÍ FOTOREPRODUKCÍ

Na žádost badatele odborný pracovník zajistí pořízení fotoreprodukce sbírkového předmětu na náklady badatele.

O pořízení fotoreprodukce provede odborný pracovník záznam v badatelském listu příslušného badatele.

ČLÁNEK 9, POPLATKY ZA POSKYTOVÁNÍ SBÍREK KE STUDIU

Sbírky Domu historie Přešticka jsou badatelům ke studiu poskytovány zdarma.

Článek 10

Využíváním sbírek Domu historie Přešticka badatelem nesmí být v žádném případě ohrožovány ani poškozovány zájmy správce sbírky a práv dosud žijících osob

 

V Přešticích 3.2.2009
Mgr. Petr Fornouz v.r.